เชิญคำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้า + ระยะการคืนทุน

ชนิดหลอดไฟ / โคมไฟ (เช่น หลอด T8, โคมไฟไฮเบย์)

อัตราการใช้พลังงาน / ต่อหน่วยของเดิม (เช่น โคมไฟไฮเบย์ 400วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ 36+10 วัตต์ = 46 วัตต์)

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวัน (เช่น 12ชั่วโมง/วัน)

จำนวนหลอดไฟ / โคมไฟที่มี / ที่ต้องการเปลี่ยน (เช่น 2000 หลอด)

.jpg - เชิญคำนวณค่าไฟ + ระยะเวลาคืนทุนฟรี